RIVM: ‘Versoepeling voor reguliere onderwijs geldt niet voor muziekles’

De versoepeling van de maatregelen rond het reguliere onderwijs geldt vooralsnog niet voor kunst- en cultuureducatie. Dat betekent dat muzieklessen in de huidige vorm niet zijn toegestaan. Het RIVM heeft dat vandaag uitdrukkelijke verklaard op vragen van culturele organisaties, waaronder de KNMO.

De KNMO heeft vanavond een brief laten uitgaan naar alle aangesloten verenigingen. Daarin worden de thans geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vertaald naar de muzieksector. Naast een verbod op muziekles, wordt er nogmaals op gewezen dat ook repetities nog zeker tot 19 mei niet zijn toegestaan. Evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn zeker tot 1 september 2020 verboden.

Het kabinet kondigde dinsdag een versoepeling aan voor buitenactiviteiten van jongeren. Deze versoepeling is echter alleen gericht op sport. In een brief aan alle gemeenten dringt de KNMO samen met culturele partners erop aan om deze versoepeling ook voor de cultuursector te laten gelden.

De volledige tekst van de brief die de KNMO vanavond naar de verenigingen heeft gestuurd:

“We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.” Dit zijn de eerste woorden uit het nieuwsbericht van 21 april. Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen en de wijzigingen ten opzichte van onderwijs en jongeren adviseert de KNMO, na overleg met diverse instanties, het volgende:

Evenementen
Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020. Het is dus niet mogelijk om tot die tijd evenementen van dien aard te organiseren of hieraan deel te nemen.

Repetities
Repeteren is nog steeds niet toegestaan, ook niet wanneer men 1,5 meter uit elkaar blijft en ook (nog) niet voor jeugd. De hoofdregel is en blijft thuisblijven en thuiswerken. Wanneer dit in gevallen niet mogelijk blijkt te zijn dient er 1,5 meter afstand te worden gehouden. Uiteraard heeft de KNMO enorm veel begrip voor de motivatie om weer te gaan repeteren. Echter, de maatregelen zoals aangekondigd geven hier tot en met 19 mei a.s. geen ruimte voor. Thuisblijven en sociale onthouding blijven de belangrijkste pijlers van het pakket aan overheidsmaatregelen.

Wanneer er een versoepeling van de maatregelen wordt aangekondigd kan er enkel en alleen opgestart worden wanneer er per branche (dus ook voor onze sector) een goedgekeurd protocol aanwezig is dat de richtlijn vormt waaronder activiteiten weer kunnen plaatsvinden. De KNMO is in samenwerking met partners reeds bezig om dit protocol vorm te geven. We baseren ons bij het opstellen van het protocol op het advies van deskundigen, maar ook op praktische haalbaarheid voor muziekverenigingen om hun activiteiten te hervatten. Een voorbeeld van een dergelijk protocol is reeds actief voor het regulier onderwijs (klik hier). De voorwaarden zoals hieronder genoemd, zullen worden meegenomen in de richtlijnen waarmee te zijner tijd activiteiten hervat kunnen worden.

Jongeren

In de verlenging van de maatregelen is ruimte gekomen voor jongeren waarbij de rijksoverheid zich heeft gericht op sport. Op 22 april heeft de KNMO samen met het LKCA, Kunsten92, Cultuurconnectie, Koornetwerk NL, Vereniging van Cultuurprofielscholen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Raad van Twaalf en de Boekmanstichting een brief (klik hier) naar alle Nederlandse gemeenten verstuurd.

De strekking van deze brief is:
• Ga als gemeente niet alleen in overleg met je sportvereniging maar ook met je culturele partners om de activiteiten voor jongeren weer mogelijk te maken;
• Uiteraard dienen dezelfde voorwaarden gehanteerd te worden: voor jongeren tot 12 jaar onder begeleiding, voor jongeren tussen 13 en 18 jaar onder begeleiding en met 1,5 meter afstand;
• Dit alles dient buiten plaats te vinden.

De KNMO is er voorstander van om culturele activiteiten voor jongeren weer mogelijk te maken onder dezelfde voorwaarden als sport & spel. Wij adviseren vooralsnog verenigingen om op lokaal niveau met de gemeente hierover afspraken te maken. Hierbij kan de brief, die naar gemeenten is gestuurd, gebruikt worden. Uiteraard hopen we dat er een landelijke richtlijn komt die voor alle gemeenten hetzelfde is.

Muziekonderwijs
Ondanks dat er aanpassingen zijn in de maatregelen rond het reguliere onderwijs is de branche kunst- en cultuureducatie niet meegenomen in deze versoepeling. Daardoor blijven de geldende maatregelen voor het muziekonderwijs nog van kracht tot en met 19 mei a.s. De KNMO volgt hierin ook het advies van collega organisatie Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie.

We zijn ons bewust van het feit dat het vragen oproept dat het reguliere onderwijs onder voorwaarden wel per 11 mei kan starten en het muziekonderwijs nog geen deel uitmaakt van deze versoepeling van maatregelen. We volgen hierin het advies van deskundigen en de maatregelen van de rijksoverheid. De KNMO is samen met partners in contact met het ministerie van OCW over mogelijke aanpassingen in de richtlijn.
Aangezien we constateerden dat op ‘social media’ diverse afwijkende berichten de ronde doen over ‘muzieklessen’ is er op 23 april contact geweest met het RIVM met betrekking tot ‘muzieklessen’. Het RIVM liet weten dat er veel vragen binnenkomen over muzieklessen. Uitdrukkelijk is verklaard dat, gezien de huidige stand van zaken, ‘muziekonderwijs’ in de reguliere vorm niet is toegestaan. Het RIVM zal haar communicatie omtrent muzieklessen verduidelijken en intern communiceren om misverstanden hierover te voorkomen.

Protocol
De KNMO kijkt verder dan de situatie tijdens de coronacrisis en is ook bezig met het voorbereiden van zaken voor het moment dat de crisismaatregelen versoepeld zullen worden. Samen met het LKCA, Koornetwerk NL, Cultuurconnectie en het CJP wordt er gewerkt aan een protocol waarmee er weer ‘opgestart’ kan worden zodra de maatregelen daar ruimte voor geven.

Diverse ministeries en organisaties worden bij het proces betrokken. Het coronavirus stelt ons voor nieuwe uitdagingen en consequenties van maatregelen worden voorzichtig en zorgvuldig afgewogen. Versoepeling van maatregelen gaat daardoor minder snel dan we graag zouden willen. Zodra het protocol afgerond en goedgekeurd is zullen we dit z.s.m. bekend maken.

Compensatie en ondersteuning verenigingsleven
De gevolgen voor het verenigingsleven zijn groot, niet enkel in financiële zin maar met name ook in sociaal-maatschappelijke zin. De maatregelen maken het verenigingen onmogelijk om als vereniging te kunnen functioneren, met alle gevolgen van dien. We zullen ons goed moeten voorbereiden op de toekomst wanneer het verenigingsleven weer mag opstarten. De steunmaatregelen voor de culturele sector zijn niet gericht op ondersteuning van de amateursector. De rijksoverheid lijkt die verantwoordelijkheid bij de lokale overheden neer te leggen. In samenspraak met Koornetwerk NL, de BvOI maar ook het LKCA en Cultuurconnectie wordt gewerkt aan een plan van aanpak om op diverse niveaus aandacht te vragen voor de amateursector en in het bijzonder het verenigingsleven. We richten ons hierbij met name op ondersteuning bij het opstarten van het verenigingsleven en het in brede zin faciliteren van (muziek)verenigingen om weer actief te worden.

Tenslotte
Wij realiseren ons terdege dat de maatregelen een groot effect hebben op de amateursector en met name op het verenigingsleven. We hebben alle begrip voor het feit dat verenigingen zoeken naar mogelijkheden om hun activiteiten (deels) te hervatten. Tegenstrijdig lijkende communicatie of interpretatie van maatregelen draagt niet bij tot meer duidelijkheid. Wij verzoeken iedereen, hoe lastig ook in deze periode, de maatregelen in acht te nemen zodat we, zo snel als kan, weer kunnen opstarten.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, mail dan naar corona@knmo.nl en wij zullen u zo spoedig mogelijk van antwoorden voorzien.

Namens het bestuur van de KNMO,
Bart van Meijl, voorzitter